ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์
ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์
1. สามารถปรึกษาคดีปกครองกับศาลปกครองผ่านช่องทางใดบ้าง

ท่านสามารถขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองได้ ณ อาคารศาลปกครอง หรือทางสายด่วนศาลปกครอง 1355 หรือขอรับบริการผ่านระบบออนไลน์

2. ช่องทางปรึกษาคดีปกครองผ่านระบบออนไลน์มีความแตกต่างจากช่องทางอื่นอย่างไร

ศาลปกครองเปิดให้บริการปรึกษาคดีปกครองผ่านระบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านไม่ต้องเดินทางมา ณ อาคารศาลปกครอง

โดยท่านสามารถอัพโหลดเอกสารต่าง ๆ ผ่านระบบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรับคำปรึกษาแนะนำได้

และสามารถเลือกรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Line Call / Video Call (ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ให้บริการ)

3. ขั้นตอนการขอรับบริการปรึกษาคดีผ่านระบบออนไลน์มีอะไรบ้าง

1. ตรวจสอบศาลปกครองที่เปิดให้บริการปรึกษาคดีปกครองผ่านระบบออนไลน์

2. เลือกศาลปกครองและตรวจสอบรายการปฏิทินแสดงรายการจอง

3. ทำตามขั้นตอนการจองที่ปรากฏในหน้าจอ

4. เมื่อถึงเวลาที่จอง ดำเนินการตามขั้นตอนในการติดต่อสื่อสารที่เลือก และสามารถรับบริการได้เลย

เริ่มต้นการจองคิว