การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศาลปกครอง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศาลปกครอง

ประกาศสานักงานศาลปกครอง เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อตกลง การปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้การเสริมสร้างวัฒนธรรม ศาลปกครอง (TRUST) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดในมิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ร้อยละความสาเร็จ ของการดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกาหนดกิจกรรมหลักในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการดำเนินกิจกรรม ของหน่วยงานต่างๆ 5 กิจกรรมหลัก รายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบ