ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศาลปกครอง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศาลปกครอง

ประกาศสานักงานศาลปกครอง เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อตกลง การปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดให้การเสริมสร้างวัฒนธรรม ศาลปกครอง (TRUST) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดในมิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ร้อยละความสาเร็จ ของการดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกาหนดกิจกรรมหลักในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการดำเนินกิจกรรม ของหน่วยงานต่างๆ 5 กิจกรรมหลัก รายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบ


เอกสารประกอบ