ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานศาลปกครอง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานศาลปกครอง

การขับเคลื่อนการเสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกครอง ซึ่งได้กำหนดไว้ในข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสาเร็จของการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกรายหน่วยงาน รายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบ