แจ้งเบาะแสการทุจริต

แจ้งเบาะแสการทุจริต
คำแนะนำการแจ้งเบาะแสการทุจริต

    1. ควรระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และสังกัดของบุคลากรสำนักงานศาลปกครองที่มีพฤติการณ์ทุจริต

    2. ควรบรรยายพฤติการณ์เท่าที่ทราบ เช่น วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดการกระทำความผิด พร้อมระบุพยาน
    หลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ เช่น พยานวัตถุ พยานบุคคล เป็นต้น

    3. หากท่านประสงค์จะติดตามเรื่อง กรุณากรอกที่อยู่อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งหลังจากที่ท่านได้กรอกรายละเอียด และได้กดปุ่มแจ้งเบาะแสแล้ว ระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมล์เพื่อใช้ติดตามเรื่องต่อไป