ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

แจ้งเบาะแสการทุจริต

กรุณากรอกอีเมลที่สามารถติดต่อได้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามสถานะ
บรรยายพฤติการณ์การกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงวันเวลาที่กระทำความผิด รายละเอียดการกระทำความผิด พร้อมระบุพยานหลักฐาน หรืออ้างพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันหรือสนับสนุนการกล่าวหาร้องเรียนว่ามีอะไรบ้าง มีพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์หรือไม่ เป็นผู้ใด อย่างไร ในเรื่องนี้ได้กล่าวหาร้องเรียนไปหน่วยงานใดหรือไม่ และเป็นผลประการใด
(กรุณาแนบไฟล์นามสกุลต่อไปนี้เท่านั้น *ขนาดไม่เกิน 10MB)
(หลังจากแจ้งเบาะแสผ่านระบบ ท่านจะได้รับรหัสติดตาม 6 หลัก
กรณีส่งเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ โดยระบุรหัสติดตาม 6 หลักในหน้าซองเอกสาร
ส่งที่ สำนักกฏหมาย สำนักงานศาลปกครอง
120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210)
โปรดทำเครื่องหมายในช่องตรวจสอบยืนยัน