รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 3/2561 ยังไม่ออกคดีหมายเลขแดง
 • ศาลปกครอง
  ศาลปกครองภูเก็ต
 • แผนกคดี
  งานคดีปกครอง
 • วันที่รับคำฟ้อง
  16 ตุลาคม 2561
 • ผู้ฟ้องคดี
  นางดวงฤดี ฐิตะดิลก
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • เรื่องตามกรณีข้อพิพาท
  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ขอบด้วยกฎหมาย และความรับผิดอย่างอื่นอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
 • วันที่นัด
  15 กุมภาพันธ์ 2566
 • เวลานัด
  10:01น.- 10:01 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี ห้องพิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
 • วันที่นัด
  8 กุมภาพันธ์ 2566
 • เวลานัด
  11:30น.- 11:30 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี ห้องพิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  นั่งพิจารณาคดี