รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 204/2564 ยังไม่ออกคดีหมายเลขแดง
 • ศาลปกครอง
  ศาลปกครองเพชรบุรี
 • แผนกคดี
  งานคดีปกครอง
 • วันที่รับคำฟ้อง
  14 ธันวาคม 2564
 • ผู้ฟ้องคดี
  นางอุไรวรรณ สัจจะปกาสิต
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง
 • เรื่องตามกรณีข้อพิพาท
  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
 • วันที่นัด
  24 กุมภาพันธ์ 2566
 • เวลานัด
  10:00น.- 10:29 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
 • วันที่นัด
  8 กุมภาพันธ์ 2566
 • เวลานัด
  14:00น.- 14:29 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  นั่งพิจารณาคดี