ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ ส. 1/2562 คดีหมายเลขแดงที่ ส. 11/2564
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสงขลา
แผนกคดี : แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
วันที่รับคำฟ้อง : 7 มกราคม 2562
ผู้ฟ้องคดี : นายสัญญา วัชรพันธุ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อนุญาตให้ก่อสร้างสถานีปลายสายสัญญาณโทรศัพท์ตามโครงการเคเบิลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-ญีปุ่น 2 โดยไม่ชอบ)
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 23 กรกฎาคม 2564
เวลานัด : 10:30น.- 10:59 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 13 กรกฎาคม 2564
เวลานัด : 10:00น.- 10:29 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 2 (ชั้น1)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี