รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 192/2562 คดีหมายเลขแดงที่ 150/2566
 • ศาลปกครอง
  ศาลปกครองสงขลา
 • แผนกคดี
  งานคดีปกครอง
 • วันที่รับคำฟ้อง
  6 ธันวาคม 2562
 • ผู้ฟ้องคดี
  นายสุเมธ เตชะอัครมงคล
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  องค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
 • เรื่องตามกรณีข้อพิพาท
  คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (ไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุรดตัวของดินที่เกิดจากการก่อสร้างแนววางท่อระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย บริเวณถนนชลธาราที่ให้อาคารที่พักอาศัยของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย)
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
 • วันที่นัด
  26 กันยายน 2566
 • เวลานัด
  10:00น.- 10:29 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
 • วันที่นัด
  19 กันยายน 2566
 • เวลานัด
  14:00น.- 14:29 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 2 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  นั่งพิจารณาคดี