รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 180/2564 คดีหมายเลขแดงที่ 147/2565
 • ศาลปกครอง
  ศาลปกครองเชียงใหม่
 • แผนกคดี
  งานคดีปกครอง
 • วันที่รับคำฟ้อง
  13 พฤษภาคม 2564
 • ผู้ฟ้องคดี
  นายเอกรินทร์ สันติสว่างกุล
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  กรมบัญชีกลาง ที่ 1 กับพวก รวม 2 คน
 • เรื่องตามกรณีข้อพิพาท
  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 3 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
 • วันที่นัด
  21 พฤศจิกายน 2566
 • เวลานัด
  14:00น.- 14:30 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณา 3 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
 • วันที่นัด
  12 เมษายน 2565
 • เวลานัด
  10:30น.- 11:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณา 3 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
 • วันที่นัด
  2 กุมภาพันธ์ 2565
 • เวลานัด
  14:00น.- 16:30 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณา 1 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  นั่งพิจารณาคดี