รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 575/2563 คดีหมายเลขแดงที่ 182/2565
 • ศาลปกครอง
  ศาลปกครองเชียงใหม่
 • แผนกคดี
  งานคดีปกครอง
 • วันที่รับคำฟ้อง
  4 ธันวาคม 2563
 • ผู้ฟ้องคดี
  ร้อยตำรวจเอก อินชัย ทุกอย่าง
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  อธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • เรื่องตามกรณีข้อพิพาท
  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
 • วันที่นัด
  21 พฤศจิกายน 2566
 • เวลานัด
  14:00น.- 14:30 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณา 3 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
 • วันที่นัด
  11 มีนาคม 2565
 • เวลานัด
  10:30น.- 12:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณา 1 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  นั่งพิจารณาคดี