รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ พม. 11/2565 คดีหมายเลขแดงที่ พม. 4/2565
 • ศาลปกครอง
  ศาลปกครองกลาง
 • แผนกคดี
  คดีที่มีคำขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีนั้นใหม่
 • วันที่รับคำฟ้อง
  18 ตุลาคม 2565
 • ผู้ฟ้องคดี
  นายยุทธ์ หรืออายุทธ์ ชัยประวิตร หรือจิรชัยประวิตร
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • เรื่องตามกรณีข้อพิพาท
  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
นัดครั้งที่ 1 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
 • วันที่นัด
  8 กุมภาพันธ์ 2566
 • เวลานัด
  13:30น.- 16:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 5 (ชั้น3)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด