รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ บ. 162/2564 คดีหมายเลขแดงที่ บ. 278/2564
 • ศาลปกครอง
  ศาลปกครองกลาง
 • แผนกคดี
  แผนกคดีบริหารงานบุคคล
 • วันที่รับคำฟ้อง
  10 มิถุนายน 2564
 • ผู้ฟ้องคดี
  นายสมยศ สินถาวร
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  อธิบดีกรมศุลกากร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
 • เรื่องตามกรณีข้อพิพาท
  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
นัดครั้งที่ 1 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
 • วันที่นัด
  8 กุมภาพันธ์ 2566
 • เวลานัด
  10:30น.- 12:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 14 (ชั้น3)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด