รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 1050/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 2569/2561
 • ศาลปกครอง
  ศาลปกครองกลาง
 • แผนกคดี
  งานคดีปกครอง
 • วันที่รับคำฟ้อง
  26 มิถุนายน 2560
 • ผู้ฟ้องคดี
  นางอารมย์ พงษ์ธนานิกร
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
 • เรื่องตามกรณีข้อพิพาท
  คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
นัดครั้งที่ 3 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
 • วันที่นัด
  19 กันยายน 2566
 • เวลานัด
  13:30น.- 16:30 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 9 (ชั้น3)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
 • วันที่นัด
  26 ธันวาคม 2561
 • เวลานัด
  10:00น.- 12:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 14 (ชั้น3)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
 • วันที่นัด
  13 ธันวาคม 2561
 • เวลานัด
  13:30น.- 16:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 9 (ชั้น3)
 • หมายเหตุ
  นั่งพิจารณาคดี