รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 2077/2556 คดีหมายเลขแดงที่ 1367/2560
 • ศาลปกครอง
  ศาลปกครองกลาง
 • แผนกคดี
  งานคดีปกครอง
 • วันที่รับคำฟ้อง
  9 ตุลาคม 2556
 • ผู้ฟ้องคดี
  นางอัมพร ดวงแก้ว
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
 • เรื่องตามกรณีข้อพิพาท
  คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
นัดครั้งที่ 4 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
 • วันที่นัด
  8 กุมภาพันธ์ 2566
 • เวลานัด
  14:00น.- 16:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 7 (ชั้น3)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
นัดครั้งที่ 3 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
 • วันที่นัด
  31 กรกฎาคม 2560
 • เวลานัด
  14:00น.- 16:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 8 (ชั้น3)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 2 นั่งพิจารณาคดี
 • วันที่นัด
  13 มิถุนายน 2560
 • เวลานัด
  10:00น.- 12:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 9 (ชั้น3)
 • หมายเหตุ
  นั่งพิจารณาคดี
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
 • วันที่นัด
  23 มีนาคม 2560
 • เวลานัด
  10:00น.- 12:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 9 (ชั้น3)
 • หมายเหตุ
  นั่งพิจารณาคดี