รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 2020/2551 คดีหมายเลขแดงที่ 1780/2555
 • ศาลปกครอง
  ศาลปกครองกลาง
 • แผนกคดี
  งานคดีปกครอง
 • วันที่รับคำฟ้อง
  26 ธันวาคม 2551
 • ผู้ฟ้องคดี
  นางสาวดาวรุ่ง นิลดำ
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
 • เรื่องตามกรณีข้อพิพาท
  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
นัดครั้งที่ 3 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
 • วันที่นัด
  21 พฤศจิกายน 2566
 • เวลานัด
  13:00น.- 16:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 5 (ชั้น3)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
 • วันที่นัด
  31 มีนาคม 2558
 • เวลานัด
  11:00น.- 11:30 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 9 (ชั้น3)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
 • วันที่นัด
  26 มีนาคม 2558
 • เวลานัด
  13:30น.- 14:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 14 (ชั้น3)
 • หมายเหตุ
  นั่งพิจารณาคดี