รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 385/2566 ยังไม่ออกคดีหมายเลขแดง
 • ศาลปกครอง
  ศาลปกครองกลาง
 • แผนกคดี
  งานคดีปกครอง
 • วันที่รับคำฟ้อง
  28 กุมภาพันธ์ 2566
 • ผู้ฟ้องคดี
  บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 • เรื่องตามกรณีข้อพิพาท
  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 1 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
 • วันที่นัด
  21 พฤศจิกายน 2566
 • เวลานัด
  13:00น.- 16:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 5 (ชั้น3)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด