รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 457/2565 คดีหมายเลขแดงที่ 1702/2566
 • ศาลปกครอง
  ศาลปกครองกลาง
 • แผนกคดี
  งานคดีปกครอง
 • วันที่รับคำฟ้อง
  10 มีนาคม 2565
 • ผู้ฟ้องคดี
  นางลำใย ศรีคะรัตน์
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • เรื่องตามกรณีข้อพิพาท
  คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
 • วันที่นัด
  19 กันยายน 2566
 • เวลานัด
  14:00น.- 16:30 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 7 (ชั้น3)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
 • วันที่นัด
  6 กันยายน 2566
 • เวลานัด
  10:00น.- 12:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 7 (ชั้น3)
 • หมายเหตุ
  นั่งพิจารณาคดี