รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 881/2564 คดีหมายเลขแดงที่ 2108/2566
 • ศาลปกครอง
  ศาลปกครองกลาง
 • แผนกคดี
  งานคดีปกครอง
 • วันที่รับคำฟ้อง
  25 พฤษภาคม 2564
 • ผู้ฟ้องคดี
  นายกอบเกียรติ โพสิทธิ์วิญญู
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • เรื่องตามกรณีข้อพิพาท
  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
 • วันที่นัด
  21 พฤศจิกายน 2566
 • เวลานัด
  13:00น.- 16:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 7 (ชั้น3)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
 • วันที่นัด
  26 ตุลาคม 2566
 • เวลานัด
  13:30น.- 16:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 14 (ชั้น3)
 • หมายเหตุ
  นั่งพิจารณาคดี