รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 102/2559 คดีหมายเลขแดงที่ 173/2562
 • ศาลปกครอง
  ศาลปกครองอุดรธานี
 • แผนกคดี
  งานคดีปกครอง
 • วันที่รับคำฟ้อง
  24 สิงหาคม 2559
 • ผู้ฟ้องคดี
  ดาบตำรวจนิติพงษ์ มาตรี
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  นายกรัฐมนตรี กับพวกรวม 4 คน
 • เรื่องตามกรณีข้อพิพาท
  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 3 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
 • วันที่นัด
  19 กันยายน 2566
 • เวลานัด
  13:30น.- 15:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 3 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
 • วันที่นัด
  5 กรกฎาคม 2562
 • เวลานัด
  10:00น.- 12:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 3 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
 • วันที่นัด
  19 มิถุนายน 2562
 • เวลานัด
  10:00น.- 12:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 3 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  นั่งพิจารณาคดี