รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 17/2565 คดีหมายเลขแดงที่ 171/2566
 • ศาลปกครอง
  ศาลปกครองอุดรธานี
 • แผนกคดี
  งานคดีปกครอง
 • วันที่รับคำฟ้อง
  21 มกราคม 2565
 • ผู้ฟ้องคดี
  สิบตำรวจโททรงวุฒิ ศรีลุนช่าง
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  เทศบาลตำบลเวียงคุก
 • เรื่องตามกรณีข้อพิพาท
  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
 • วันที่นัด
  14 กันยายน 2566
 • เวลานัด
  10:00น.- 12:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 3 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  นั่งพิจารณาคดี