ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ บ. 35/2562 คดีหมายเลขแดงที่ บ. 26/2562
ศาลปกครอง : ศาลปกครองระยอง
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
วันที่รับคำฟ้อง : 7 ตุลาคม 2562
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวศุภลักษณ์ คงเผ่าพงษ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด (ครั้งดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก) ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 1 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
วันที่นัด : 23 กรกฎาคม 2564
เวลานัด : 13:30น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 2 (ชั้น1)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด