รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 4/2566 คดีหมายเลขแดงที่ 104/2566
 • ศาลปกครอง
  ศาลปกครองระยอง
 • แผนกคดี
  งานคดีปกครอง
 • วันที่รับคำฟ้อง
  11 มกราคม 2566
 • ผู้ฟ้องคดี
  พระสันติ นราทร
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบก
 • เรื่องตามกรณีข้อพิพาท
  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 1 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
 • วันที่นัด
  19 กันยายน 2566
 • เวลานัด
  14:00น.- 14:30 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด