รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ ฟบ. 19/2560 ยังไม่ออกคดีหมายเลขแดง
 • ศาลปกครอง
  ศาลปกครองสูงสุด
 • แผนกคดี
  แผนกคดีบริหารงานบุคคล
 • วันที่รับคำฟ้อง
  24 พฤษภาคม 2560
 • ผู้ฟ้องคดี
  นายอำนาจ อริยจินดา
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  อธิบดีกรมสรรพสามิต กับพวกรวม 3 คน
 • เรื่องตามกรณีข้อพิพาท
  คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุด (มาตรา 116 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
 • วันที่นัด
  8 กุมภาพันธ์ 2566
 • เวลานัด
  13:30น.- 16:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 4 (ชั้น3)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
 • วันที่นัด
  22 กันยายน 2565
 • เวลานัด
  13:00น.- 16:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 4 (ชั้น3)
 • หมายเหตุ
  นั่งพิจารณาคดี