ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

หมวด 16 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
หมวด 16 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

เลขหมวด หมวดและรหัสข้อมูลข่าวสาร เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศลงในราชกิจจาฯ หมายเหตุ
1601 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2542 116 112ก 12 พฤศจิกายน 2542
1602 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2542 116 112ก 12 พฤศจิกายน 2542
1603 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2542 116 112ก 12 พฤศจิกายน 2542
1604 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินสวัสดิการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2542 116 112ก 12 พฤศจิกายน 2542
1605 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการเงินและการเก็บ รักษาเงิน พ.ศ. 2542 116 112ก 12 พฤศจิกายน 2542
1606 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการให้โอนและการรับโอน ข้าราชการของสำนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2542 116 112ก 12 พฤศจิกายน 2542
1607 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยบัตรประจำตัวข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครองและลูกจ้างของสำนักงาน ศาลปกครอง พ.ศ. 2542 116 113ก 24 ธันวาคม 2542
1608 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการปฏิบัติราชการแทน การรักษาราชการแทนและการรักษาการในตำแหน่งของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2542 116 133ก 24 ธันวาคม 2542
1609 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงาน ศาลปกครอง พ.ศ. 2542 116 133ก 24 ธันวาคม 2542
1610 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุม คัดเลือกตุลาการศาลปกครองตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 116 133ก 24 ธันวาคม 2542
1611 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการย้ายข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2542 116 133ก 24 ธันวาคม 2542
1612 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการของสำนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2542 116 133ก 24 ธันวาคม 2542
1613 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการลาของข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2542 116 133ก 24 ธันวาคม 2542
1614 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2543 117 13ก 1 มีนาคม 2543
1615 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของสำนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2543 117 13ก 1 มีนาคม 2543
1616 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน สำนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2543 117 13ก 1 มีนาคม 2543
1617 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 117 121ก 28 ธันวาคม 2543
1618 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเบี้ยประชุมในการคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นตามบทเฉพาะกาล ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 117 121ก 28 ธันวาคม 2543
1619 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองของประธานศาลปกครองสูงสุด รองประธานศาลปกครองสูงสุด และตุลาการในศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2543 117 121ก 28 ธันวาคม 2543
1620 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรอง ของสำนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2543 117 121ก 28 ธันวาคม 2543
1621 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการเงินและการเก็บรักษาเงินค่าธรรมเนียม เงินค่าปรับและเงินกลาง พ.ศ. 2544 118 14ก 8 มีนาคม 2544
1622 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ และค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะบุคคล พ.ศ. 2544 118 15ก 15 ธันวาคม 2544
1623 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2544 118 15ก 15 มีนาคม 2544
1624 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2544 118 15ก 15 มีนาคม 2544
1625 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเครื่องแบบ และการแต่งกายของข้าราชการและลูกจ้าง ของสำนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2544 118 27ก 4 พฤษภาคม 2544
1626 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ เครื่องแต่งกายของข้าราชการ และลูกจ้างของ สำนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2544 118 27ก 4 พฤษภาคม 2544
1627 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการเงินและการเก็บ รักษาเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 118 33ก 28 พฤษภาคม 2544
1628 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2544 118 101ก 5 พฤศจิกายน 2544
1629 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ และค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 118 101ก 5 พฤษภาคม 2544
1630 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2544 118 101ก 5 พฤศจิกายน 2544
1631 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการบรรจุ การเลื่อน การย้ายข้าราชการฝ่ายศาลปกครองให้ดำรงตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง พ.ศ. 2544 118 105ก 14 พฤศจิกายน 2544
1632 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของสำนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 118 116ก 19 ธันวาคม 2544
1633 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรอง ของศาลปกครองชั้นต้น พ.ศ. 2545 119 39ก 29 เมษายน 2545
1634 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง พ.ศ. 2545 119 40 ก 30 เมษายน 2545
1635 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 119 47ก 22 พฤษภาคม 2545
1636 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2545 119 47ก 22 พฤษภาคม 2545
1637 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการเงินและการเก็บรักษาเงินค่าธรรมเนียม เงินค่าปรับและเงินกลาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 119 62ก 3 กรกฎาคม 2545
1638 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยพนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 119 86ก 5 กันยายน 2545
1639 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ ภายในสำนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 119 123ก 19 ธันวาคม 2545
1640 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการบรรจุ การเลื่อน การย้ายข้าราชการฝ่ายศาลปกครองให้ดำรงตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 120 39ก 8 พฤษภาคม 2546
1641 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และอนุกรรมการและค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 120 45ก 22 พฤษภาคม 2546
1642 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการเลื่อนข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2546 120 51ก 10 มิถุนายน 2546
1643 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 120 69ก 18 กรกฎาคม 2546
1644 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 120 82ก 29 สิงหาคม 2546
1645 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 120 128ก 30 ธันวาคม 2546
1646 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 121 34ก 31 พฤษภาคม 2547
1647 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 121 35ก 10 มิถุนายน 2547
1648 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 121 44 ก 15 กรกฎาคม 2547
1649 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการเงินและการเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 121 พิเศษ 74ก 7 ธันวาคม 2547
1650 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548 122 82 ก 16 กันยายน 2548
1651 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2548 122 89 ก 30 กันยายน 2548
1652 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2548 123 2ก 9 มกราคม 2549
1653 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 123 6ก 23 มกราคม 2549
1654 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยพนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549 123 23ก 6 มีนาคม 2549
1655 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 123 29ก 22 มีนาคม 2549
1656 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัล พ.ศ. 2550 124 14ก 7 มีนาคม 2550
1657 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 124 22ก 1 พฤษภาคม 2550
1658 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 124 28ก 27 มิถุนายน 2550
1659 ระเบียนคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยการเงินและการเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 124 57ก 21 กันยายน 2550
1660 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยพนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 124 57ก 21 กันยายน 2550
1661 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 124 80ก 15 พฤศจิกายน 2550
1662 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 125 29ก 6 กุมภาพันธ์ 2551
1663 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 125 39ก 27 กุมภาพันธ์ 2551
1664 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2551 125 90ก 30 กรกฎาคม 2551
1665 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการบรรจุ การเลื่อน การย้ายข้าราชการฝ่ายศาลปกครองให้ดำรงตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 125 112ก 22 ตุลาคม 2551
1666 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง พ.ศ. 2551 126 3ก 16 มกราคม 2552
1667 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 126 29ก 13 พฤษภาคม 2552
1668 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการของสำนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 126 62ก 31 สิงหาคม 2552
1669 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการปฏิบัติราชการแทน การรักษาราชการแทน และการรักษาการในตำแหน่งของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 126 64ก 4 กันยายน 2552
1670 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 126 64ก 4 กันยายน 2552
1671 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2552 126 84ก 6 พฤศจิกายน 2552
1672 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553 127 8ก 3 กุมภาพันธ์ 2553
1673 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการย้ายข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2553 127 28ก 30 เมษายน 2553
1674 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการบรรจุ และการย้ายข้าราชการฝ่ายศาลปกครองให้ดำรงตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง พ.ศ. 2553 127 28ก 30 เมษายน 2553
1675 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 127 71ก 19 พฤศจิกายน 2553
1676 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553 127 71ก 19 พฤศจิกายน 2553
1677 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการและลูกจ้าง ของสํานักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554 128 35ก 12 พฤษภาคม 2554
1678 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 128 43ก 31 พฤษภาคม 2554
1679 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการบรรจุ และการย้ายข้าราชการฝ่ายศาลปกครองให้ดำรงตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 128 46ก 9 มิถุนายน 2554
1680 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 128 73ก 7 ตุลาคม 2554
1681 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการที่ดีของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2554 128 76ก 21 ตุลาคม 2554
1682 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง พ.ศ. 2554 128 76ก 21 ตุลาคม 2554
1683 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2554 128 76ก 21 ตุลาคม 2554
1684 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานราชการศาลปกครอง พ.ศ. 2554 128 96ก 30 ธันวาคม 2554
1685 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถภาพตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. 2554 129 6ก 13 มกราคม 2555
1686 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 129 37ก 27 เมษายน 2555
1687 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555 129 43ก 18 พฤษภาคม 2555
1688 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยรถข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555 129 50ก 8 มิถุนายน 2555
1689 ประกาศคณะกรรมการขาราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการจัดตำแหน่งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมารตฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 129 56ก 27 มิถุนายน 2555
1690 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง การให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 129 56ก 27 มิถุนายน 2555
1691 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการสายวิศวกรรมเครื่องกล สายวิศวกรรมไฟฟ้า สายวิศวกรรมโยธา และสายงานสถาปัตยกรรม ระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ 129 56ก 27 มิถุนายน 2555
1692 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยพนักงานราชการศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 129 78ก 15 สิงหาคม 2555
1693 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการลาของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 129 127ก 28 ธันวาคม 2555
1694 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2555 130 4ก 16 มกราคม 2555
1695 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของข้าราชการและลูกจ้าง ของสำนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2556 130 16 ก 13 กุมภาพันธ์ 2556
1696 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการและลูกจ้าง ของสำนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 130 16 ก 13 กุมภาพันธ์ 2556
1697 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 130 39 ก 3 พฤษภาคม 2556
1698 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานราชการศาลปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 130 42 ก 17 พฤษภาคม 2556
1699 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการเงินและการเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 130 69 ก 2 สิงหาคม 2556
16027 ว่าด้วยการอุทธรณ์ของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 139 26 2 พฤษภาคม 2565
16100 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 130 69 ก 2 สิงหาคม 2556
16101 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของสำนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 130 72 ก 21 สิงหาคม 2556
16102 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 130 83 ก 20 กันยายน 2556
16103 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 130 83 ก 20 กันยายน 2556
16104 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556 130 83 ก 20 กันยายน 2556
16105 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการย้ายข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 130 99 ก 29 ตุลาคม 2556
16106 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2557 131 9 ก 16 มกราคม 2557
16107 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการช่วยเหลือตุลาการศาลปกครองซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา ผู้เสียหาย หรือเป็นผู้ถูกฟ้องคดี คู่ความ หรือคู่กรณีในคดี อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ พ.ศ. 2557 131 49 ก 21 พฤษภาคม 2557
16108 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนการประเมินผลงาน พ.ศ. 2557 131 49 ก 21 พฤษภาคม 2557
16109 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 131 75 ก 10 พฤศจิกายน 2557
16110 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2558 132 5 ก 27 มกราคม 2558
16111 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 132 5 ก 27 มกราคม 2558
16112 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการสอบ พ.ศ. 2558 132 20 ก 20 มีนาคม 2558
16113 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานราชการศาลปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 132 45 ก 28 พฤษภาคม 2558
16114 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 132 49 ก 5 มิถุนายน 2558
16115 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 132 51 ก 12 มิถุนายน 2558
16116 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานราชการศาลปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 132 55 ก 30 มิถุนายน 2558
16117 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียม เงินค่าปรับ และเงินกลาง พ.ศ. 2558 132 122 ก 21 ธันวาคม 2558
16118 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2558 133 3 ก 8 มกราคม 2559
16119 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยอาคารที่พักของศาลปกครอง พ.ศ. 2559 133 66 ก 4 สิงหาคม 2559
16200 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 133 66 ก 4 สิงหาคม 2559
16201 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการที่ดีของข้าราชการฝ่ายศาลปครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 134 76 ก 17 กรกฎาคม 2560
16202 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2562 136 103 ก 30 กันยายน 2562
16203 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการรับโอนตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้นมาเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2563 137 21 ก 18 มีนาคม 2563
16204 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการย้ายข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 138 24 ก. 5 เมษายน 2564
16205 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ พ.ศ. 2564 138 28 ก 22 เมษายน 2564
16206 ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ.2565 139 26 ก 2 พฤษภาคม 2565
16207 ว่าด้วยการอุทธรณ์ของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 139 26 ก 2 พฤษภาคม 2565
16208 ว่าด้วยการร้องทุกข์ของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 139 26 ก 2 พฤษภาคม 2565
16209 ว่าด้วยเสื้อครุยข้าราชการตุลาการศาลปกครองและส่วนประกอบของเสื้อครุยข้าราชการตุลาการศาลปกครอง 139 26 ก 2 พฤษภาคม 2565