ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

หมวด 15 ประกาศอธิบดีศาลปกครอง
หมวด 15 ประกาศอธิบดีศาลปกครอง

เลขหมวด หมวดและรหัสข้อมูลข่าวสาร เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศลงในราชกิจจาฯ หมายเหตุ
1501 ประกาศอธิบดีศาลปกครองกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการครวจดู การคัดสำเนา และการรับรองเอกสารในสำนวนคดี ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2544 118 59ก 11 กรกฎาคม 2544
1502 ประกาศอธิบดีศาลปกครองกลาง เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองกลาง 128 59ก 27 กรกฎาคม 2554
1503 ประกาศอธิบดีศาลปกครองระยอง เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองระยอง 128 59ก 27 กรกฎาคม 2554
1504 ประกาศอธิบดีศาลปกครองขอนแก่น เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองขอนแก่น 128 59ก 27 กรกฎาคม 2554
1505 ประกาศอธิบดีศาลปกครองสงขลา เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสงขลา 128 59ก 27 กรกฎาคม 2554
1506 ประกาศอธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองนครศรีธรรมราช 128 59ก 27 กรกฎาคม 2554
1507 ประกาศอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองพิษณุโลก 128 59ก 27 กรกฎาคม 2554
1508 ประกาศอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองเชียงใหม่ 128 59ก 27 กรกฎาคม 2554
1509 ประกาศอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองอุบลราชธานี 128 59ก 27 กรกฎาคม 2554
ประกาศอธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองนครราชสีมา 128 59ก 27 กรกฎาคม 2554
ประกาศอธิบดีศาลปกครองอุดรธานี เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองอุดรธานี 128 59ก 27 กรกฎาคม 2554
1512 ประกาศอธิบดีศาลปกครองกลาง เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองกลาง 131 22ก 17 กุมภาพันธ์ 2557
1513 ประกาศอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองเชียงใหม่ 131 22ก 17 กุมภาพันธ์ 2557
1514 ประกาศอธิบดีศาลปกครองสงขลา เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสงขลา 131 22ก 17 กุมภาพันธ์ 2557
1515 ประกาศอธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองนครราชสีมา 131 22ก 17 กุมภาพันธ์ 2557
1516 ประกาศอธิบดีศาลปกครองขอนแก่น เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองขอนแก่น 131 22ก 17 กุมภาพันธ์ 2557
1517 ประกาศอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองพิษณุโลก 131 22ก 17 กุมภาพันธ์ 2557
1518 ประกาศอธิบดีศาลปกครองระยอง เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองระยอง 131 22ก 17 กุมภาพันธ์ 2557
1519 ประกาศอธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองนครศรีธรรมราช 131 22ก 17 กุมภาพันธ์ 2557
1520 ประกาศอธิบดีศาลปกครองอุดรธานี เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองอุดรธานี 131 22ก 17 กุมภาพันธ์ 2557
1521 ประกาศอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองอุบลราชธานี 131 22ก 17 กุมภาพันธ์ 2557
1522 ประกาศอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองเพชรบุรี 132 101ก 22 ตุลาคม 2558
1523 ประกาศอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองเพชรบุรี 132 101ก 22 ตุลาคม 2558
1524 ประกาศอธิบดีศาลปกครองกลาง เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองกลาง 132 111ก 23 พฤศจิกายน 2558
1525 ประกาศอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองเชียงใหม่ 132 111ก 23 พฤศจิกายน 2558
1526 ประกาศอธิบดีศาลปกครองสงขลา เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสงขลา 132 111ก 23 พฤศจิกายน 2558
1527 ประกาศอธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองนครราชสีมา 132 111ก 23 พฤศจิกายน 2558
1528 ประกาศอธิบดีศาลปกครองขอนแก่น เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองขอนแก่น 132 111ก 23 พฤศจิกายน 2558
1529 ประกาศอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองพิษณุโลก 132 111ก 23 พฤศจิกายน 2558
1530 ประกาศอธิบดีศาลปกครองระยอง เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองระยอง 132 111ก 23 พฤศจิกายน 2558
1531 ประกาศอธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองนครศรีธรรมราช 132 111ก 23 พฤศจิกายน 2558
1532 ประกาศอธิบดีศาลปกครองอุดรธานี เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองอุดรธานี 132 111ก 23 พฤศจิกายน 2558
1533 ประกาศอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองอุบลราชธานี 132 111ก 23 พฤศจิกายน 2558
1534 ประกาศอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองเพชรบุรี 132 111ก 23 พฤศจิกายน 2558
1535 ประกาศอธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองนครสวรรค์ 133 48 ก 1 มิถุนายน 2559
1536 ประกาศอธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองนครสวรรค์ 133 48 ก 1 มิถุนายน 2559
1537 ประกาศอธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองนครสวรรค์ 133 48 ก 1 มิถุนายน 2559
1538 ประกาศอธิบดีศาลปกครองภูเก็ต เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองภูเก็ต 135 83 ก 17 ตุลาคม 2561
1539 ประกาศอธิบดีศาลปกครองภูเก็ต เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองภูเก็ต 135 83 ก 17 ตุลาคม 2561
1540 ประกาศอธิบดีศาลปกครองภูเก็ต เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองภูเก็ต 135 83 ก 17 ตุลาคม 2561
1541 ประกาศอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสุพรรณบุรี 135 90 ก 7 พฤศจิกายน 2561
1542 ประกาศอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสุพรรณบุรี 135 90 ก 7 พฤศจิกายน 2561
1543 ประกาศอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสุพรรณบุรี 135 90 ก 7 พฤศจิกายน 2561
1544 ประกาศอธิบดีศาลปกครองยะลา เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองยะลา 136 15 ก 5 กุมภาพันธ์ 2562
1545 ประกาศอธิบดีศาลปกครองยะลา เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองยะลา 136 15 ก 5 กุมภาพันธ์ 2562
1546 ประกาศอธิบดีศาลปกครองยะลา เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองยะลา 136 15 ก 5 กุมภาพันธ์ 2562
1547 ประกาศอธิบดีศาลปกครองกลาง เรื่อง การเริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองกลาง 136 76 ก 14 มิถุนายน 2562