ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

หมวด 14 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด
หมวด 14 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด

เลขหมวด หมวดและรหัสข้อมูลข่าวสาร เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศลงในราชกิจจาฯ หมายเหตุ
1401 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง อำนาจหน้าที่ของประธานศาลปกครองสูงสุดและอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นปฏิบัติหน้าที่ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น 118 11ก 16 กุมภาพันธ์ 2544
1402 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง สถานที่ตั้งและวันเปิดทำการของศาลปกครองสูงสุด 118 13ก 28 กุมภาพันธ์ 2544
1403 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง สถานที่ตั้งและวันเปิดทำการของศาลปกครองกลาง 118 13ก 28 กุมภาพันธ์ 2544
1404 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง วันเวลาทำการตามปกติของศาลปกครอง 118 13ก 28 กุมภาพันธ์ 2544
1405 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ 118 14ก 8 มีนาคม 2544
1406 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง วันและเวลาทำงาน และวันหยุดราชการของตุลาการศาลปกครอง 118 14ก 8 มีนาคม 2544
1407 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การลาหยุดราชการของตุลาการศาลปกครอง 118 14ก 8 มีนาคม 2544
1408 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง เสื้อครุยตุลาการศาลปกครอง 118 14ก 8 มีนาคม 2544
1409 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง หลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมการตรวจดู การคัดสำเนา และการรับรองสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง 118 19ก 24 มีนาคม 2544
1410 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง เครื่องแบบตุลาการศาลปกครองและระเบียบการแต่งกาย 118 27ก 4 พฤษภาคม 2544
1411 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจดู การคัดสำเนาและการรับรองสำเนาเอกสารในสำนวนคดี 118 54ก 11 กรกฎาคม 2544
1412 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการแจ้งข้อความ การส่งเอกสาร การคัดสำเนาและการรับรองเอกสารในคดีปกครอง 118 54ก 11 กรกฎาคม 2544
1413 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง สถานที่ตั้งและวันเปิดทำการของศาลปกครองเชียงใหม่ 118 60ก 24 กรกฎาคม 2544
1414 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง สถานที่ตั้งและวันเปิดทำการของศาลปกครองสงขลา 118 65ก 16 สิงหาคม 2544
1415 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง สถานที่ตั้งและวันเปิดทำการของศาลปกครองนครราชสีมา 118 82ก 21 กันยายน 2544
1416 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง สถานที่ตั้งและวันเปิดทำการศาลปกครองขอนแก่น 119 33ก 9 เมษายน 2544
1417 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง สถานที่ตั้งและวันเปิดทำการศาลปกครองพิษณุโลก 119 86ก 5 กันยายน 2544
1418 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง สถานที่ตั้งและวันเปิดทำการศาลปกครองระยอง 120 5ก 10 มกราคม 2546
1419 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด สถานที่ตั้งและวันเปิดทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช 120 73ก 28 กรกฎาคม 2546
1420 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลปกครองสงขลา 123 49ก 17 พฤษภาคม 2549
1421 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลปกครองระยอง 123 119ก 30 พฤศจิกายน 2549
1422 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลปกครองสูงสุด 125 78ก 12 มิถุนายน 2551
1423 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลปกครองกลาง 125 78ก 12 มิถุนายน 2551
1424 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง สถานที่ตั้งและวันเปิดทำการของศาลปกครองอุดรธานี 127 52ก 27 สิงหาคม 2553
1425 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลปกครองเชียงใหม่ 127 74ก 3 ธันวาคม 2553
1426 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง สถานที่ตั้งและวันเปิดทำการของศาลปกครองอุบลราชธานี 128 8ก 11 กุมภาพันธ์ 2554
1427 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุด 128 54ก 4 กรกฎาคม 2554
1428 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองชั้นต้น 128 54ก 4 กรกฎาคม 2554
1429 คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 128 54ก 4 กรกฎาคม 2554
1430 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุด 128 59ก 27 กรกฎาคม 2554
1431 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง กำหนดระยะเวลาการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีเป็นกรณีพิเศษ 128 82ก 18 พฤศจิกายน 2554
1432 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด 131 12ก 24 มกราคม 2557
1433 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองชั้นต้น 131 12ก 24 มกราคม 2557
1434 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด 131 22ก 17 กุมภาพันธ์ 2557
1435 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลปกครองขอนแก่น 131 192ง 29 กันยายน 2557
1436 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง สถานที่ตั้งและวันเปิดทำการของศาลปกครองเพชรบุรี 131 76ก 12 พฤศจิกายน 2557
1437 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ 132 3ก 21 มกราคม 2558
1438 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง (3) (ข) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 132 3ก 21 มกราคม 2558
1439 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง (3) (ก) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 132 7ก 6 กุมภาพันธ์ 2558
1440 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ 132 29ก 9 เมษายน 2558
1441 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลปกครองนครศรีธรรมราช 132 83ก 1 กันยายน 2558
1442 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลปกครองพิษณุโลก 132 99ก 9 ตุลาคม 2558
1443 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด 132 105ก 6 พฤศจิกายน 2558
1444 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองชั้นต้น 132 105ก 6 พฤศจิกายน 2558
1445 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด 132 111ก 23 พฤศจิกายน 2558
1446 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง สถานที่ตั้งและวันเปิดทำการของศาลปกครองนครสวรรค์ 133 31 ก 8 เมษายน 2559
1447 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ 133 40 ก 4 พฤษภาคม 2559
1448 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลปกครองอุดรธานี 133 66 ก 4 สิงหาคม 2559
1449 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การตรวจคำอุทธรณ์ที่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย 133 82 ก 21 กันยายน 2559
1450 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด 134 15 ก 8 กุมภาพันธ์ 2560
1451 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด 134 15 ก 8 กุมภาพันธ์ 2560
1452 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุด (ฉบับที่ 2) 134 15 ก 8 กุมภาพันธ์ 2560
1453 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด (ฉบับที่ 2) 134 15 ก 8 กุมภาพันธ์ 2560
1454 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด (ฉบับที่ 2) 134 15 ก 8 กุมภาพันธ์ 2560
1455 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด 134 20 ก 17 กุมภาพันธ์ 2560
1456 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง กำหนดเปิดทำการแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด 134 20 ก 17 กุมภาพันธ์ 2560
1457 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง (3) (ก) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 134 30 ก 14 มีนาคม 2560
1458 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ 134 42 ก 12 เมษายน 2560
1459 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การพิจารณาคำขอให้มีการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยไม่ต้องรอจนกว่าคดีจะถึงที่สุด 134 46 ก 26 เมษายน 2560
1460 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมศาล พ.ศ. 2560 134 73 ก 12 กรกฎาคม 2560
1461 ประกาศประธานศาลปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตุลาการศาลปกครอง 134 116 ก 3 พฤศจิกายน 2560
1462 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตุลาการศาลปกครอง 134 116 ก 3 พฤศจิกายน 2560
1463 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา41/2 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 135 1 ก 12 มกราคม 2561
1464 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา41/2 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 135 1 ก 12 มกราคม 2561
1465 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา81 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 135 1 ก 12 มกราคม 2561
1466 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา81 วรรคหนึ่ง (5) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 135 6 ก 2 กุมภาพันธ์ 2561
1467 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา41/2 วรรคหนึ่ง (5) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 135 6 ก 2 กุมภาพันธ์ 2561
1468 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง สถานที่ตั้งและวันเปิดทำการของศาลปกครองสุพรรณบุรี 135 63 ก 22 สิงหาคม 2561
1469 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง สถานที่ตั้งและวันเปิดทำการของศาลปกครองภูเก็ต 135 63 ก 22 สิงหาคม 2561
1470 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง สถานที่ตั้งและวันเปิดทำการของศาลปกครองยะลา 135 66ก 5 กันยายน 2561
1471 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก การนับคะแนน และการประกาศผลการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ 135 107 ก 19 ธันวาคม 2561
1472 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก การนับคะแนน และการประกาศผลการเลือก กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตุลาการศาลปกครอง 136 27 ก 8 มีนาคม 2562
1473 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก การนับคะแนน และการประกาศผลการเลือก กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตุลาการศาลปกครอง 136 27 ก 8 มีนาคม 2562
1474 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ 136 39 ก 28 มีนาคม 2562
1475 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ 136 48 ก 11 เมษายน 2562
1476 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ 136 66 ก 17 พฤษภาคม 2562
1477 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ 136 74 ก 11 มิถุนายน 2562
1478 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การเริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองสูงสุด 136 76 ก 14 มิถุนายน 2562
1479 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การรับรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 136 76 ก 14 มิถุนายน 2562
1480 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ มาตรา 81 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 136 78 ก 20 มิถุนายน 2562
1481 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 81 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 136 138 ก 18 ธันวาคม 2562
1482 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 41/2 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 136 138 ก 18 ธันวาคม 2562
1483 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 81 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 136 141 ก 25 ธันวาคม 2562
1484 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 41/2 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 136 141 ก 25 ธันวาคม 2562
1485 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 41/2 วรรคหนึ่ง (5) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 137 6 ก 23 มกราคม 2563
1486 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 81 วรรคหนึ่ง (5) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 137 9 ก 30 มกราคม 2563
1487 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 137 96 ก 18 พฤศจิกายน 2563
1488 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจดู การคัดสำเนา และการรับรองสำเนาเอกสารในสำนวนคดี (ฉบับที่ ๒) 138 9 ก 5 กุมภาพันธ์ 2564
1489 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ 138 16 ก 4 มีนาคม 2564
1490 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง ให้นายปิยะ ปะตังทา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิในศาลปกครองสูงสุด 0 0 27 กันยายน 2564
1491 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง (2) (ก) แห่งพระราชาบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 138 79 ก 26 พฤศจิกายน 2564
1492 รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 41/2 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 138 83 ก 8 ธันวาคม 2564
1493 รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 41/2 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 138 83 ก 8 ธันวาคม 2564
1494 รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 81 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 138 83 ก 8 ธันวาคม 2564
1495 รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 81 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 138 83 ก 8 ธันวาคม 2564
1496 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 41/2 วรรคหนึ่ง (5) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 139 5 ก 19 มกราคม 2565
1497 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 81 วรรคหนึ่ง (5) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 139 7 ก 25 มกราคม 2565