ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

หมวด 13 ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.)
หมวด 13 ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.)

เลขหมวด หมวดและรหัสข้อมูลข่าวสาร เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศลงในราชกิจจาฯ หมายเหตุ
1301 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง วันและเวลาทำงานและวันหยุดราชการของตุลาการศาลปกครอง 118 59ก 20 กรกฎาคม 2544
1302 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง เครื่องแบบตุลาการ ศาลปกครองและระเบียบการแต่งกาย 118 59ก 20 กรกฎาคม 2544
1303 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การลาหยุดราชการของ ตุลาการศาลปกครอง 118 59ก 20 กรกฎาคม 2544
1304 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งอื่น ในหน่วยงานของรัฐเทียบเท่าอธิบดีและที่เทียบเท่า ข้าราชการพลเรือน ระดับ 8 ลงวันที่ 28 กันยายน 2544 118 90ก 4 ตุลาคม 2544
1305 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาล ปกครองชั้นต้น ลงวันที่ 28 กันยายน 2544 118 90ก 4 ตุลาคม 2544
1306 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับประสบการณ์ในคดีปกครองของผู้ที่เป็น หรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2544 118 90ก 4 ตุลาคม 2544
1307 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การเป็นโรคหรือการมีกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะป็นตุลาการ ศาลปกครอง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2544 118 90ก 4 ตุลาคม 2544
1308 ประกาศ ก.ศป.เรื่อง การเลือกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2544 118 116ก 19 ธันวาคม 2544
1309 ประกาศ ก.ศป.เรื่อง วินัยแห่งการเป็นตุลาการ ศาลปกครอง ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2544 118 119ก 29 ธันวาคม 2544
1310 ประกาศ ก.ศป.เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาล ปกครองสูงสุด ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2544 118 119ก 29 ธันวาคม 2544
1311 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การลาหยุดราชการของ ตุลาการศาลปกครอง (ฉบับที่2) 121 44ก 15 กรกฎาคม 2548
1312 ประกาศ ก.ศป เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานคดีปกครองตามมาตรา 18วรรคหนึ่ง (4) (ข) 122 11ก 28 มกราคม 2548
1313 ประกาศ ก.ศป. เรื่องมาตรฐานหลักสูตรกฎหมายปกครองหรือหลักสูตรกฎหมายมหาชนที่ ก.ศป.รับรองตามประกาศ ก.ศป.เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นลงวันที่ 28 กันยายน 2544 122 17ก 22 กุมภาพันธ์ 2548
1314 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น (ฉบับที่ 2) 122 17ก 22 กุมภาพันธ์ 2548
1315 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รับรองหลักสูตรพนักงานคดีปกครอง ระดับกลาง เป็นหลักสูตรตามประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ลงวันที่ 28 กันยายน 2544 122 17ก 22 กุมภาพันธ์ 2548
1316 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการใน ศาลปกครองสูงสุด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 มกราคม 2550 124 8ก 31 มกราคม 2550
1317 ประกาศ ก.ศป. เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น (ฉบับที่ 3) 124 24ก 16 พฤษภาคม 2550
1318 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานคดีปกครอง 126 27ก 6 พฤษภาคม 2552
1319 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด (ฉบับที่ 3) 126 94ก 18 ธันวาคม 2552
1320 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การเลือกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) 127 1ก 13 มกราคม 2553
1321 ประกาศ ก.ศป.เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานคดีปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 128 73ก 7 ตุลาคม 2554
1322 ประกาศ ก.ศป.เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและเทียบตำแหน่งตุลาการศาลปกครองที่เรียกชื่ออย่างอื่น 129 6ก 13 มกราคม 2555
1323 ประกาศ ก.ศป.เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น 130 3ก 11 มกราคม 2556
1324 ประกาศ ก.ศป.เรื่อง การกำหนดตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าอธิบดีและที่เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ ๘ (ฉบับที่2) 130 3ก 11 มกราคม 2556
1325 ประกาศ ก.ศป.เรื่อง การกำหนดกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด (ฉบับที่4) 131 12ก 24 มกราคม 2557
1326 ประกาศ ก.ศป.เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและเทียบตำแหน่งตุลาการศาลปกครองที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่2) 131 12ก 24 มกราคม 2557
1327 ประกาศ ก.ศป.เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น (ฉบับที่2) 132 83ก 1 กันยายน 2558
1328 ประกาศ ก.ศป.เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและเทียบตำแหน่งตุลาการศาลปกครองที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่3) 132 105ก 6 พฤศจิกายน 2558
1329 ประกาศ ก.ศป.เรื่อง การลาของตุลาการศาลปกครอง 133 45 ก 19 พฤษภาคม 2559
1330 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง คุณสมบัติของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดี 133 55 ก 27 มิถุนายน 2559
1331 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและเทียบตำแหน่งตุลาการศาลปกครองที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ 4) 134 15 ก 8 กุมภาพันธ์ 2560
1332 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและเทียบตำแหน่งตุลาการศาลปกครองที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ 5) 134 15 ก 8 กุมภาพันธ์ 2560
1333 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด (ฉบับที่ 6) 134 115 ก 1 พฤศจิกายน 2560
1334 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 134 116 ก 3 พฤศจิกายน 2560
1335 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 134 116 ก 3 พฤศจิกายน 2560
1336 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง แนวทางพิจารณาเกี่ยวกับจริยธรรมในการหาเสียง 134 116 ก 3 พฤศจิกายน 2560
1337 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าอธิบดีและที่เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ 8 (ฉบับที่ 3) 134 116 ก 3 พฤศจิกายน 2560
1338 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น (ฉบับที่ 3) 134 116 ก 3 พฤศจิกายน 2560
1339 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด (ฉบับที่ 7) 135 90 ก 7 พฤศจิกายน 2561
1340 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประสบการณ์ในคดีปกครอง ของผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ 136 9 ก 23 มกราคม 2562
1341 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก การนับคะแนน และการประกาศผลการเลือกกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 136 33 ก 18 มีนาคม 2562
1342 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก การนับคะแนน และการประกาศผลการเลือกกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 136 33 ก 18 มีนาคม 2562
1343 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง วินัยแห่งการเป็นข้าราชการตุลาการศาลปกครอง 136 39 ก 28 มีนาคม 2562
1344 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าอธิบดี และที่เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ 8 (ฉบับที่ 4) 136 39 ก 28 มีนาคม 2562
1345 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น (ฉบับที่ 4) 136 48 ก 11 เมษายน 2562
1346 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดศาลปกครองในพื้นที่พิเศษ 136 97 ก 17 กันยายน 2562
1347 แก้คำผิด ประกาศ ก.ศป. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประสบการณ์ในคดีปกครองของผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ 136 141 ก 25 ธันวาคม 2562
1348 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น (ฉบับที่ ๕) 137 81 ก 7 ตุลาคม 2563
1349 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งตามมาตรา 15/2 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 138 54 ก 27 สิงหาคม 2564
1350 ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด (ฉบับที่ 8) 138 83 ก 8 ธันวาคม 2564