ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

หมวด 12 ประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
หมวด 12 ประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

เลขหมวด หมวดและรหัสข้อมูลข่าวสาร เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศลงในราชกิจจาฯ หมายเหตุ
1201 ประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เรื่อง ให้ศาลปกครองเชียงใหม่มีเขตอำนาจ เพิ่มเติมในจังหวัดใกล้เคียง 118 69ก 24 สิงหาคม 2544
1202 ประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เรื่อง ให้ศาลปกครองสงขลามีเขตอำนาจ เพิ่มเติมในจังหวัดใกล้เคียง 118 69ก 24 สิงหาคม 2544
1203 ประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เรื่อง ให้ศาลปกครองนครราชสีมามีเขตอำนาจ เพิ่มเติมในจังหวัดใกล้เคียง 118 82ก 21 กันยายน 2544
1204 ประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เรื่อง ให้ศาลปกครองนครราชสีมาและศาลปกครองขอนแก่นมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดใกล้เคียง 119 39 29 เมษายน 2545
1205 ประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เรื่อง ให้ศาลปกครองสงขลาและศาลปกครองนครศรีธรรมราชมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัด ใกล้เคียง 120 73ก 28 กรกฎาคม 2546
1206 ประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เรื่อง ให้ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองขอนแก่น และศาลปกครองอุดรธานีมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัด ใกล้เคียง 127 53ก 3 กันยายน 2553
1207 ประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เรื่อง ให้ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองขอนแก่น และศาลปกครองอุดรธานีมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดใกล้เคียง 128 16ก 17 มีนาคม 2554
1208 ประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เรื่อง ให้ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองขอนแก่น และศาลปกครองอุดรธานีมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดใกล้เคียง (ฉบับที่ 2) 128 38ก 20 พฤษภาคม 2554
1209 ประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เรื่อง ให้ศาลปกครองเชียงใหม่ และศาลปกครองพิษณุโลก มีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดใกล้เคียง 129 127ก 28 ธันวาคม 2555
1210 ประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เรื่อง ให้ศาลปกครองสุพรรณบุรีมีเขตอานาจเพิ่มเติมในจังหวัดใกล้เคียง 139 5 ก 19 มกราคม 2565