ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

หมวด 11 ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.)
หมวด 11 ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.)

เลขหมวด หมวดและรหัสข้อมูลข่าวสาร เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศลงในราชกิจจาฯ หมายเหตุ
1101 ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยวิธีการคัดเลือก ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการหัวหน้าคณะ ศาลปกครองชั้นต้น รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น และอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น พ.ศ. 2544 118 58ก 18 กรกฎาคม 2544
1102 ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยวิธีการคัดเลือก ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหน้าคณะ ศาลปกครองสูงสุด รองประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2544 118 58ก 18 กรกฎาคม 2544
1103 ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยการย้ายตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. 2544 118 58ก 18 กรกฎาคม 2544
1104 ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ประธานศาลปกครองสูงสุด และอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น และการบริหารงานศาลปกครอง พ.ศ. 2544 118 58ก 18 กรกฎาคม 2544
1105 ข้อบังคับ ก.ศป. ว่าด้วยการประชุมและการลงมติของ ก.ศป. พ.ศ. 2544 118 59ก 20 กรกฎาคม 2544
1106 ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และค่าธรรมเนียมการตรวจดู การคัดสำเนา และการรับรองสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง พ.ศ. 2544 118 59ก 20 กรกฎาคม 2544
1107 ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ การดำรงตำแหน่ง หรือการประกอบอาชีพที่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. 2544 118 59ก 20 กรกฎาคม 2544
1108 ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยวิธีการสอบสวน และสิทธิของตุลาการศาลปกครอง ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่ง พ.ศ. 2544 118 116ก 19 ธันวาคม 2544
1109 ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ ตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. 2544 118 116ก 19 ธันวาคม 2544
1110 ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยการย้ายตุลาการ ศาลปกครอง พ.ศ. 2545 119 86ก 5 กันยายน 2545
1111 ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมการตรวจดู การคัดสำเนา และการรับรองสำเนาพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 126 62ก 31 สิงหาคม 2552
1112 ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยวิธีการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด รองประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานศาลปกครองสูงสุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 127 40ก 23 มิถุนายน 2553
1113 ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยการย้ายและการเลื่อนตำแหน่งของตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น พ.ศ. 2554 129 6ก 13 มกราคม 2555
1114 ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554 129 6ก 13 มกราคม 2555
1115 ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมการตรวจดู การคัดสำเนา และการรับรองสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2557 131 38ก 5 เมษายน 2557
1116 ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. 2557 131 66ก 11 กันยายน 2557
1117 ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยการย้ายและการเลื่อนตำแหน่งของตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น พ.ศ. 2558 132 51ก 12 มิถุนายน 2558
1118 ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยวิธีการสอบสวนและสิทธิของตุลาการศาลปกครองซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 132 84ก 3 กันยายน 2558
1119 ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยการย้ายและการเลื่อนตำแหน่งของตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น (ฉบับที่ 2) 133 26 ก 24 มีนาคม 2559
1120 ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยการย้ายและการเลื่อนตำแหน่งของตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น พ.ศ. 2560 134 60 ก 2 มิถุนายน 2560
1121 ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยวิธีการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ประธานแผนกในศาลปกครองสูงสุด รองประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2560 134 115 ก 1 พฤศจิกายน 2560
1122 ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำปีศาลปกครองชั้นต้น พ.ศ. 2560 134 117 ก 10 พฤศจิกายน 2560
1123 ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น และอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น พ.ศ. 2560 134 117 ก 10 พฤศจิกายน 2560
1124 ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมการตรวจดู การคัดสําเนา และการรับรองสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๑ 135 35 ก 18 พฤษภาคม 2561
1125 ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยวิธีการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ประธานแผนกในศาลปกครองสูงสุด รองประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานศาลปกครองสูงสุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 135 107 ก 19 ธันวาคม 2561
1126 ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยการฝึกอบรมตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น พ.ศ. 2562 136 5 ก 9 มกราคม 2562
1127 ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยวิธีการสอบสวนและสิทธิของข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่งหรือกระทำผิดวินัย พ.ศ. 2562 136 74 ก 11 มิถุนายน 2562
1128 ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ประธานศาลปกครองสูงสุดและอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น และการบริหารงานศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 138 72 ก 5 พฤศจิกายน 2564