ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

หมวด 00 พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฏีกา
หมวด 00 พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฏีกา

เลขหมวด หมวดและรหัสข้อมูลข่าวสาร เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศลงในราชกิจจาฯ หมายเหตุ
0001 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 116 94 ก 10 ตุลาคม 2542
0002 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 119 29 ก 31 มีนาคม 2545
0003 พระราชกฤษฏีกาค่าตอบแทนพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. 2544 118 60 ก 24 กรกฎาคม 2544
0004 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2548 122 14 ก 8 กุมภาพันธ์ 2548
0005 พระราชกฤษฎีกา การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 122 86 ก 26 กันยายน 2548
0006 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 124 46 ก 24 สิงหาคม 2550
0007 พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. 2551 125 12 ก 16 มกราคม 2551
0008 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 125 39 ก 27 กุมภาพันธ์ 2551
0009 พระราชกฤษฎีกา การปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 128 22 ก 31 มีนาคม 2554
0010 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2554 128 29 ก 27 เมษายน 2554
0011 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. 2555 129 34ก 12 เมษายน 2555
0012 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. 2555 129 34ก 12 เมษายน 2555
0013 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. 2555 129 34ก 12 เมษายน 2555
0014 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2557 131 79ก 4 ธันวาคม 2557
0015 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559 133 36 ก 26 เมษายน 2559
0016 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 134 98 ก 26 กันยายน 2560
0017 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 135 97 ก 21 พฤศจิกายน 2561
0018 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านตุลาการศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 135 98 ก 22 พฤศจิกายน 2561
0019 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561 135 112 ก 28 ธันวาคม 2561
0020 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 136 56 ก 30 เมษายน 2562
0021 พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2564 138 11 ก 10 กุมภาพันธ์ 2564
0022 พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2564 138 35 ก 26 พฤษภาคม 2564
0023 พระราชกฤษฎีกา ค่าตอบแทนพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง 139 32 ก 24 พฤษภาคม 2565