ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

หมวด 33 ประกาศศาลปกครอง
หมวด 33 ประกาศศาลปกครอง

เลขหมวด หมวดและรหัสข้อมูลข่าวสาร เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศลงในราชกิจจาฯ หมายเหตุ
3301 ประกาศศาลปกครอง เรื่อง คำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 139 17 ก 14 มีนาคม 2565
3302 ประกาศศาลปกครอง เรื่อง คำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 139 27 ก 9 พฤษภาคม 2565
3303 ประกาศศาลปกครอง เรื่อง คำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 139 27 ก 9 พฤษภาคม 2565
3304 เรื่อง คำพิพากษาให้เพิกถอนกฎ 139 30 ก 19 พฤษภาคม 2565