ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

หมวด 01 ประกาศแต่งตั้งประธานศาลปกครองสูงสุด
หมวด 01 ประกาศแต่งตั้งประธานศาลปกครองสูงสุด

เลขหมวด หมวดและรหัสข้อมูลข่าวสาร เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศลงในราชกิจจาฯ หมายเหตุ
0101 ประกาศแต่งตั้งประธานศาลปกครองสูงสุด 138 230 ง 25 กันยายน 2564