ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

หมวด 30 ประกาศอธิบดี ประกาศสำนักงาน ประกาศอื่นๆ
หมวด 30 ประกาศอธิบดี ประกาศสำนักงาน ประกาศอื่นๆ

เลขหมวด หมวดและรหัสข้อมูลข่าวสาร เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศลงในราชกิจจาฯ หมายเหตุ
3001 ประกาศอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ เรื่อง การเริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองเชียงใหม่ 136 131 ก 26 พฤศจิกายน 2562
3002 ประกาศสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เรื่อง หมายเลขโทรสารของศาลปกครองเชียงใหม่ 136 131 ก 26 พฤศจิกายน 2562
3003 ประกาศอธิบดีศาลปกครองสงขลา เรื่อง การเริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองสงขลา 136 131 ก 26 พฤศจิกายน 2562
3004 ประกาศสำนักงานศาลปกครองสงขลา เรื่อง หมายเลขโทรสารของศาลปกครองสงขลา 136 131 ก 26 พฤศจิกายน 2562
3005 ประกาศอธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา เรื่อง การเริ่มเปิดใช้งานระบบคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองนครราชสีมา 136 131 ก 26 พฤศจิกายน 2562
3006 ประกาศสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เรื่อง หมายเลขโทรสารของศาลปกครองนครราชสีมา 136 131 ก 26 พฤศจิกายน 2562
3007 ประกาศอธิบดีศาลปกครองขอนแก่น เรื่อง การเริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองขอนแก่น 136 131 ก 26 พฤศจิกายน 2562
3008 ประกาศสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น เรื่อง หมายเลขโทรสารของศาลปกครองขอนแก่น 136 131 ก 26 พฤศจิกายน 2562
3009 ประกาศอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก เรื่อง การเริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองพิษณุโลก 136 131 ก 26 พฤศจิกายน 2562
3010 ประกาศสำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก เรื่อง หมายเลขโทรสารของศาลปกครองพิษณุโลก 136 131 ก 26 พฤศจิกายน 2562
3011 ประกาศอธิบดีศาลปกครองระยอง เรื่อง การเริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองระยอง 136 131 ก 26 พฤศจิกายน 2562
3012 ประกาศสำนักงานศาลปกครองระยอง เรื่อง หมายเลขโทรสารของศาลปกครองระยอง 136 131 ก 26 พฤศจิกายน 2562
3013 ประกาศอธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช เรื่อง การเริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองนครศรีธรรมราช 136 131 ก 26 พฤศจิกายน 2562
3014 ประกาศสำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช เรื่อง หมายเลขโทรสารของศาลปกครองนครศรีธรรมราช 136 131 ก 26 พฤศจิกายน 2562
3015 ประกาศอธิบดีศาลปกครองอุดรธานี เรื่อง การเริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองอุดรธานี 136 131 ก 26 พฤศจิกายน 2562
3016 ประกาศสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี เรื่อง หมายเลขโทรสารของศาลปกครองอุดรธานี 136 131 ก 26 พฤศจิกายน 2562
3017 ประกาศอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี เรื่อง การเริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองอุบลราชธานี 136 131 ก 26 พฤศจิกายน 2562
3018 ประกาศสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เรื่อง หมายเลขโทรสารของศาลปกครองอุบลราชธานี 136 131 ก 26 พฤศจิกายน 2562
3019 ประกาศอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี เรื่อง การเริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองเพชรบุรี 136 131 ก 26 พฤศจิกายน 2562
3020 ประกาศสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี เรื่อง หมายเลขโทรสารของศาลปกครองเพชรบุรี 136 131 ก 26 พฤศจิกายน 2562
3021 ประกาศอธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์ เรื่อง การเริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองนครสวรรค์ 136 131 ก 26 พฤศจิกายน 2562
3022 ประกาศสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ เรื่อง หมายเลขโทรสารของศาลปกครองสวรรค์ 136 131 ก 26 พฤศจิกายน 2562
3023 ประกาศอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี เรื่อง การเริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองสุพรรณบุรี 136 131 ก 26 พฤศจิกายน 2562
3024 ประกาศสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เรื่อง หมายเลขโทรสารของศาลปกครองสุพรรณบุรี 136 131 ก 26 พฤศจิกายน 2562
3025 ประกาศอธิบดีศาลปกครองภูเก็ต เรื่อง การเริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองภูเก็ต 136 131 ก 26 พฤศจิกายน 2562
3026 ประกาศสำนักงานศาลปกครองภูเก็ต เรื่อง หมายเลขโทรสารของศาลปกครองภูเก็ต 136 131 ก 26 พฤศจิกายน 2562
3027 ประกาศอธิบดีศาลปกครองยะลา เรื่อง การเริ่มเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในศาลปกครองยะลา 136 131 ก 26 พฤศจิกายน 2562
3028 ประกาศสำนักงานศาลปกครองยะลา เรื่อง หมายเลขโทรสารของศาลปกครองยะลา 136 131 ก 26 พฤศจิกายน 2562