ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

หมวด 29 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
หมวด 29 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เลขหมวด หมวดและรหัสข้อมูลข่าวสาร เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศลงในราชกิจจาฯ หมายเหตุ
2901 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 136 281 ง 15 พฤศจิกายน 2562
2902 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 136 306 ง 16 ธันวาคม 2562
2903 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 136 308 ง 18 ธันวาคม 2562
2904 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น (จำนวน 81 ราย) 137 13 ง 16 มกราคม 2563
2905 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 137 80 ง 7 เมษายน 2563
2906 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด (นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์) 137 155 ง 2 กรกฎาคม 2563
2907 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น (จำนวน 40 ราย) 137 155 ง 2 กรกฎาคม 2563
2908 เรื่อง แต่่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 139 ตอนพิเศษ 115 ง 26 พฤษภาคม 2565
2909 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 139 ตอนพิเศษ 136 ง 16 มิถุนายน 2565
2910 เรื่อง แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 139 ตอนพิเศษ 136 ง 16 มิถุนายน 2565