ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

หมวด 28 ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.)
หมวด 28 ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.)

เลขหมวด หมวดและรหัสข้อมูลข่าวสาร เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศลงในราชกิจจาฯ หมายเหตุ
2801 ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษของข้าราชการศาลปกครอง พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานศาลปกครอง 136 114 ก 31 ตุลาคม 2562
2802 ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) 137 17 ก 29 กุมภาพันธ์ 2563
2803 แก้คำผิด ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 137 ตอนที่ 17 ก วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 หน้า 5] 137 31 ก 24 เมษายน 2563
2804 ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 137 39 ก 29 พฤษภาคม 2563
2805 ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) 137 61 ก 31 กรกฎาคม 2563
2806 ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3) 137 69 ก 31 สิงหาคม 2563
2807 ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4) 137 90 ก 30 ตุลาคม 2563
2808 ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 5 ) 137 105 ก 25 ธันวาคม 2563
2809 ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 6) 138 23 ก 30 มีนาคม 2564
2810 ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID -19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 7 ) 138 43 ก 30 มิถุนายน 2564
2811 ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษในพื้นที่เสี่ยงภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในศาลปกครองยะลา 138 47 ก 14 กรกฎาคม 2564
2812 ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ ก.บ.ศป. เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 8) 138 55 ก 31 สิงหาคม 2564
2813 ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ ก.บ.ศป. เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ ๙) 138 65 ก 30 กันยายน 2564
2814 ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID - 19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 10) 138 71 ก 29 ตุลาคม 2564
2815 ประกาศ ก.บ.ศป.เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID - 19) 138 80 ก 29 พฤศจิกายน 2564
2816 ประกาศ ก.บ.ศป.เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 138 90 ก 31 ธันวาคม 2564
2817 ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในของสำนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2565 139 21 ก 8 เมษายน 2565