ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

หมวด 27 ประกาศที่เกี่ยวกับศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ
หมวด 27 ประกาศที่เกี่ยวกับศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ

เลขหมวด หมวดและรหัสข้อมูลข่าวสาร เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศลงในราชกิจจาฯ หมายเหตุ
2701 ประกาศศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 136 106 ก 11 ตุลาคม 2562
2702 ประกาศศาลปกครองสงขลา เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 136 116 ก 8 พฤศจิกายน 2562
2703 ประกาศศาลปกครองเพชรบุรี เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 137 18 ก 6 มีนาคม 2563
2704 ประกาศศาลปกครอง เรื่อง คำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 137 91 ก 3 พฤศจิกายน 2563
2705 ประกาศศาลปกครอง เรื่อง คำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 138 3 ก 19 มกราคม 2564
2706 ประกาศศาลปกครอง เรื่อง คำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 138 11 ก 10 กุมภาพันธ์ 2564
2707 ประกาศศาลปกครอง เรื่อง คำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 138 14 ก 1 มีนาคม 2564
2708 ประกาศศาลปกครอง เรื่อง คำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 138 21 ก 25 มีนาคม 2564