ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

หมวด 26 ประกาศศาลปกครองสูงสุด
หมวด 26 ประกาศศาลปกครองสูงสุด

เลขหมวด หมวดและรหัสข้อมูลข่าวสาร เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศลงในราชกิจจาฯ หมายเหตุ
2601 ประกาศศาลปกครองสูงสุด เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 136 100 ก 26 กันยายน 2562