ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

หมวด 25 ประกาศสำนักงานศาลปกครองกลาง
หมวด 25 ประกาศสำนักงานศาลปกครองกลาง

เลขหมวด หมวดและรหัสข้อมูลข่าวสาร เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศลงในราชกิจจาฯ หมายเหตุ
2501 ประกาศสำนักงานศาลปกครองกลาง เรื่อง หมายเลขโทรสารของศาลปกครองกลาง 136 76 ก 14 มิถุนายน 2562