ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

หมวด 24 ประกาศสำนักงานศาลปกครองสูงสุด
หมวด 24 ประกาศสำนักงานศาลปกครองสูงสุด

เลขหมวด หมวดและรหัสข้อมูลข่าวสาร เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศลงในราชกิจจาฯ หมายเหตุ
2401 ประกาศสำนักงานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง หมายเลขโทรสารของศาลปกครองสูงสุด 136 76 ก 14 มิถุนายน 2562