ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

หมวด 23 ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
หมวด 23 ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ

เลขหมวด หมวดและรหัสข้อมูลข่าวสาร เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศลงในราชกิจจาฯ หมายเหตุ
23 โครงการวิจัยระบบไต่สวนกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลในประเทศไทย:แนวคิดที่มาของต่างประเทศและทิศทางการใช้ในศาลไทย 0 0 22 พฤศจิกายน 2561 จำนวนเงินตามสัญญา 458,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562