ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

หมวด 22 ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.)
หมวด 22 ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.)

เลขหมวด หมวดและรหัสข้อมูลข่าวสาร เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศลงในราชกิจจาฯ หมายเหตุ
221 ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 137 32 ก 7 พฤษภาคม 2563
2201 ระเบียบ ก.บ.ศป ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ.2561 135 22 ก 4 เมษายน 2561
2202 ข้อบังคับ ก.บ.ศป. ว่าด้วยการประชุมและการลงมติของ ก.บ.ศป. พ.ศ. 2561 135 44 ก 27 มิถุนายน 2561
2203 ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยเสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด พ.ศ. ๒๕๖๑ 135 67ก 7 กันยายน 2561
2204 ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยรถยนต์หุ้มเกราะป้องกันกระสุน พ.ศ. ๒๕๖๑ 135 67ก 7 กันยายน 2561
2205 ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยการแต่งตั้งกรรมการหรืออนุกรรมการของศาลปกครองหรือสำนักงานศาลปกครอง และการกำหนดข้อห้ามบุคคลเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการในเวลาเดียวกันเกินจำนวนที่กำหนด พ.ศ. 2561 136 6 ก 11 มกราคม 2562
2206 ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยการจัดทำประกันชีวิตสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตอำนาจศาลปกครองยะลา พ.ศ. 2562 136 9 ก 23 มกราคม 2562
2207 ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของศาลปกครองสูงสุด เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 136 13 ก 29 มกราคม 2562
2208 ระเบียบ ก.บ.ศป. เรื่อง ยกเลิกระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2562 136 31 ก 13 มีนาคม 2562
2209 ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2562 136 35 ก 20 มีนาคม 2562
2210 ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียม เงินค่าปรับ และเงินกลาง พ.ศ. 2562 136 76 ก 14 มิถุนายน 2562
2211 ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2562 136 97 ก 17 กันยายน 2562
2212 ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยอาคารที่พักของศาลปกครอง พ.ศ. 2562 136 120 ก 18 พฤศจิกายน 2562
2213 ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง กำหนดวันและเวลาทำงาน และวันหยุดราชการของข้าราชการศาลปกครอง พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานศาลปกครอง 136 138 ก 18 ธันวาคม 2562
2214 ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 137 2 ก 10 มกราคม 2563
2215 ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2562 137 4 ก 16 มกราคม 2563
2216 ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 137 32 ก 7 พฤษภาคม 2563
2217 ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของสำนักงานศาลปกครอง พ.ศ.2563 137 70 ก 2 กันยายน 2563
2218 ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยการลาของข้าราชการศาลปกครองและลูกจ้างสำนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2563 137 85ก 19 ตุลาคม 2563
2219 ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยการลาของพนักงานราชการศาลปกครอง พ.ศ. 2563 137 85ก 19 ตุลาคม 2563
2220 ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา ผู้เสียหาย หรือเป็นคู่ความ หรือคู่กรณีในคดี อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 137 85ก 19 ตุลาคม 2563
2221 ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 138 15 ก 2 มีนาคม 2564
2222 ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียม เงินค่าปรับ และเงินกลาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 138 15 ก 2 มีนาคม 2564
2223 ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยเบี้ยประชุมในการประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๔ 138 15 ก 2 มีนาคม 2564
2224 ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยการบริหารงานทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ 138 24 ก. 5 เมษายน 2564
2225 ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษในพื้นที่เสี่ยงภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในศาลปกครองยะลา พ.ศ. 2564 138 39 ก 11 มิถุนายน 2564
2226 ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของสำนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2564 138 39 ก 11 มิถุนายน 2564
2227 ระเบียบ ก.บ.ศป.ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 138 48 ก 19 กรกฎาคม 2564
2228 ระเบียบ ก.บ.ศป.ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานศาลปกครอง 138 48 ก 19 กรกฎาคม 2564
2229 ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการเพื่อเร่งรัดคดีของศาลปกครอง พ.ศ. 2564 138 56 ก 6 กันยายน 2564
2230 ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำและใช้เครื่องหมายราชการสำนักงานศาลปกครอง ตราสัญลักษณ์ศาลปกครอง และตราสัญลักษณ์สำนักงานศาลปกครอง พ.ศ.2564 138 81 ก 3 ธันวาคม 2564
2231 ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการในการดำเนินการตรวจนับคะแนน การเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2565 139 14 ก 25 กุมภาพันธ์ 2565
2232 ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา ผู้เสียหาย หรือเป็นคู่ความ หรือคู่กรณีในคดี อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ 139 21 ก 8 เมษายน 2565
2233 เรื่อง ว่าด้วยการบริหารงานทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ พ.ศ.2565 139 39 ก 21 มิถุนายน 2565