ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

หมวด 21 ระเบียบศาลปกครอง
หมวด 21 ระเบียบศาลปกครอง

เลขหมวด หมวดและรหัสข้อมูลข่าวสาร เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศลงในราชกิจจาฯ หมายเหตุ
2101 ระเบียบศาลปกครอง ว่าด้วยการปลดทำลายสำนวนคดีและสำนวนบังคับคดี พ.ศ. 2558 132 77 ก 18 สิงหาคม 2558