ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

หมวด 18 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
หมวด 18 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

เลขหมวด หมวดและรหัสข้อมูลข่าวสาร เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศลงในราชกิจจาฯ หมายเหตุ
1801 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของ ส่วนราชการในสำนักงานศาลปกครอง 116 112ก 12 พฤศจิกายน 2542
1802 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง กำหนดวันเวลาทำงานและวันหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองและลูกจ้างสำนักงานศาลปกครอง 116 112ก 12 พฤศจิกายน 2542
1803 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำ 116 112ก 12 พฤศจิกายน 2542
1804 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานศาลปกครอง 120 118ก 3 ธันวาคม 2546
1805 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานศาลปกครอง 122 112ก 29 พฤศจิกายน 2548
1806 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 126 112ก 16 มกราคม 2552
1807 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานศาลปกครอง 126 13ก 6 มีนาคม 2552
1808 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง การให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 126 27ก 6 พฤษภาคม 2552
1809 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการจัดตำแหน่งข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 126 27ก 6 พฤษภาคม 2552
1810 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานศาลปกครอง 128 46ก 9 มิถุนายน 2554
1811 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการจัดตำแหน่งข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 128 72ก 30 กันยายน 2554
1812 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง การให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 128 72ก 30 กันยายน 2554
1813 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานศาลปกครอง 130 69 ก 2 สิงหาคม 2556
1814 ประกาศคณะกรรมการขาราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง มาตรฐานกําหนดตําแหน่งและการจัดตําแหน่งข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเข้าประเภท ตําแหน่ง สายงาน และระดับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ฉบับที่ 4) 130 69 ก 2 สิงหาคม 2556
1815 ประกาศคณะกรรมการขาราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง การให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ 4) 130 99 ก 29 ตุลาคม 2556
1816 ประกาศคณะกรรมการขาราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง มาตรฐานกําหนดตําแหน่งและการจัดตําแหน่งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เข้าประเภทตําแหน่ง สายงาน และระดับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ฉบับที่ 5) 130 99 ก 29 ตุลาคม 2556
1817 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการจัดตำแหน่งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 135 100 ก 28 พฤศจิกายน 2561
1818 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการจัดตำแหน่งข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 137 13 ก 14 กุมภาพันธ์ 2563
1819 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง การให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 137 23 ก 23 มีนาคม 2563
1820 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการจัดตำแหน่งข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 3) 137 39 ก 29 พฤษภาคม 2563
1821 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง การให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 6) 137 62 ก 5 สิงหาคม 2563