ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

หมวด 17 ระเบียบสำนักงานศาลปกครอง
หมวด 17 ระเบียบสำนักงานศาลปกครอง

เลขหมวด หมวดและรหัสข้อมูลข่าวสาร เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศลงในราชกิจจาฯ หมายเหตุ
1701 ระเบียบสำนักงานศาลปกครอง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2544 118 24ก 19 เมษายน 2544
1702 ระเบียบสำนักงานศาลปกครอง ว่าด้วยการดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำบังคับของศาลปกครอง พ.ศ. 2544 118 116ก 19 ธันวาคม 2544
1703 ระเบียบสำนักงานศาลปกครอง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 121 33ก 25 พฤษภาคม 2547
1704 ระเบียบสำนักงานศาลปกครอง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 122 107ก 14 พฤศจิกายน 2548
1705 ระเบียบสำนักงานศาลปกครอง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 126 42ก 29 มิถุนายน 2552
1706 ระเบียบสำนักงานศาลปกครอง ว่าด้วยการดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำบังคับของศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 129 66ก 19 กรกฎาคม 2555
1707 ระเบียบสำนักงานศาลปกครอง ว่าด้วยการดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำบังคับของศาลปกครอง พ.ศ. 2564 138 71 ก 29 ตุลาคม 2564
1708 ระเบียบสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักงานศาลปกครองว่าด้วยการดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำบังคับของศาลปกครอง พ.ศ.2544 และระเบียบสำนักงานศาลปกครอง ว่าด้วยการดำเนินการบังคับ ให้เป็นไปตามคำบังคับของศาลปกครอง (ฉบับที่2) พ.ศ.2555 พ.ศ.2564 138 83 ก 8 ธันวาคม 2564