ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

หมวด 19 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง
หมวด 19 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง

เลขหมวด หมวดและรหัสข้อมูลข่าวสาร เล่ม ตอนที่ วันที่ประกาศลงในราชกิจจาฯ หมายเหตุ
1901 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลปกครอง 118 24ก 19 เมษายน 2544
1902 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง อัตราค่าเช่าที่พักสำหรับการฝึกอบรมภายในประเทศของสำนักงานศาลปกครอง 118 119ก 29 เมษายน 2544
1903 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 120 พิเศษ 48ง 24 เมษายน 2546
1904 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 121 พิเศษ 1ง 8 มกราคม 2547
1905 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 121 พิเศษ 12ง 30 มกราคม 2547
1906 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 121 พิเศษ 54ง 12 พฤษภาคม 2547
1907 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 121 พิเศษ 69ง 24 มิถุนายน 2547
1908 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 121 พิเศษ 122ง 29 ตุลาคม 2547
1909 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 121 พิเศษ 132ง 26 พฤศจิกายน 2547
1910 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 121 พิเศษ 139ง 27 ธันวาคม 2547
1911 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 122 15 ก 9 กุมภาพันธ์ 2548
1912 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 122 15 ก 9 กุมภาพันธ์ 2548
1913 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 122 85 ก 23 กันยายน 2548
1914 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 122 116ก 9 ธันวาคม 2548
1915 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 123 33ก 29 มีนาคม 2549
1916 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 123 49ก 17 พฤษภาคม 2549
1917 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 123 55ก 26 พฤษภาคม 2549
1918 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 123 72ก 13 กรกฎาคม 2549
1919 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 123 75ก 21 กรกฎาคม 2549
1920 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 123 86ก 28 สิงหาคม 2549
1921 ประกาศสำนักงานศาลปกครองเรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 123 96ก 22 กันยายน 2549
1921 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง แก้คำผิด เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 123 ตอนที่ 72 ก วันที่ 13 กรกฎาคม 2549 123 100ก 28 กันยายน 2549
1922 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 123 111ก 25 ตุลาคม 2549
1923 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 123 112ก 2 พฤศจิกายน 2549
1924 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 124 2ก 8 มกราคม 2550
1925 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 124 50ก 3 กันยายน 2550
1926 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 124 62ก 28 กันยายน 2550
1927 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 125 12ก 16 มกราคม 2551
1928 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 125 57ก 11 เมษายน 2551
1929 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 125 75ก 5 มิถุนายน 2551
1930 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 125 84ก 1 กรกฎาคม 2551
1931 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 126 17ก 25 มีนาคม 2552
1932 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 126 18ก 27 มีนาคม 2552
1933 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 126 22ก 2 เมษายน 2552
1934 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 126 22ก 2 เมษายน 2552
1935 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 126 22ก 2 เมษายน 2552
1936 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 126 93ก 11 ธันวาคม 2552
1937 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 127 14ก 26 กุมภาพันธ์ 2553
1938 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 127 38ก 20 มิถุนายน 2553
1939 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 127 39ก 24 มิถุนายน 2553
1940 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 127 76ก 14 ธันวาคม 2553
1941 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 128 30ก 29 พฤษภาคม 2554
1942 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 128 35ก 12 พฤษภาคม 2554
1943 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 128 67ก 14 กันยายน 2554
1944 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 128 69ก 21 กันยายน 2554
1945 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 128 76ก 21 ตุลาคม 2554
1946 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 129 13ก 3 กุมภาพันธ์ 2555
1947 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 129 16ก 10 กุมภาพันธ์ 2555
1948 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 129 38ก 2 พฤษภาคม 2555
1949 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 129 48ก 1 มิถุนายน 2555
1950 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 129 51ก 13 มิถุนายน 2555
1951 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 129 56ก 27 มิถุนายน 2555
1952 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 129 82ก 29 สิงหาคม 2555
1953 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 129 84ก 5 กันยายน 2555
1954 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 129 84ก 5 กันยายน 2555
1955 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 129 95ก 5 ตุลาคม 2555
1956 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 129 106ก 14 พฤศจิกายน 2555
1957 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 129 106ก 14 พฤศจิกายน 2555
1958 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 129 106ก 14 พฤศจิกายน 2555
1959 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 129 109ก 23 พฤศจิกายน 2555
1960 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 129 119ก 14 ธันวาคม 2555
1961 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 130 4ก 16 มกราคม 2556 หน้าที่ 15
1962 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 130 4ก 16 มกราคม 2556 หน้าที่ 16
1963 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 130 8ก 24 มกราคม 2556 หน้าที่ 30
1964 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 130 28 ก 22 มีนาคม 2556 หน้าที่ 19
1965 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง อัตราค่าเช่าที่พักสำหรับการฝึกอบรมในประเทศของสำนักงานศาลปกครอง 130 50 ก 10 มิถุนายน 2556 หน้าที่ 32
1966 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 130 65 ก 24 กรกฎาคม 2556 หน้าที่ 35
1967 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 130 65 ก 25 กรกฎาคม 2556 หน้าที่ 6
1968 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 130 71 ก 16 สิงหาคม 2556 หน้าที่ 11
1969 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง อัตราค่าเช่าที่พักสำหรับการฝึกอบรมในประเทศของสำนักงานศาลปกครอง 130 83 ก 17 กุมภาพันธ์ 2559 หน้าที่ 14
1970 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 130 109 ก 20 พฤศจิกายน 2556 หน้าที่ 28
1971 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 130 117 ก 13 ธันวาคม 2556 หน้าที่ 1
1972 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 130 125 ก 26 ธันวาคม 2556 หน้าที่ 12
1973 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 131 23 ก 20 กุมภาพันธ์ 2557 หน้าที่ 5
1974 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 131 44 ก 1 พฤษภาคม 2557 หน้าที่ 6
1975 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 131 58 ก 25 กรกฎาคม 2557 หน้าที่ 5
1976 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 132 41 ก 20 พฤษภาคม 2558 หน้าที่ 19
1977 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 132 45 ก 28 พฤษภาคม 2558 หน้าที่ 8
1978 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 132 50 ก 17 กุมภาพันธ์ 2559 หน้าที่ 21
1979 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 132 61 ก 10 กรกฎาคม 2558 หน้าที่ 42
1980 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 132 101 ก 22 ตุลาคม 2558 หน้าที่ 11
1981 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 132 109 ก 19 พฤศจิกายน 2558 หน้าที่ 1
1982 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 133 9 ก 28 มกราคม 2559 หน้าที่ 10
1983 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 133 16 ก 19 กุมภาพันธ์ 2559
1984 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 133 57 ก 5 กรกฎาคม 2559
1985 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 133 89 ก 6 ตุลาคม 2559
1986 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 133 95 ก 11 พฤศจิกายน 2559
1987 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 134 15 ก 8 กุมภาพันธ์ 2560
1988 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 134 35 ก 27 มีนาคม 2560
1989 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 134 80 ก 4 สิงหาคม 2560
1990 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 134 81 ก 11 สิงหาคม 2560
1991 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 134 94 ก 14 กันยายน 2560
1992 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 134 97 ก 20 กันยายน 2560
1993 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 134 97 ก 20 กันยายน 2560
1994 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 134 115 ก 1 พฤศจิกายน 2560
1995 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 135 89 ก 5 พฤศจิกายน 2561
1996 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ 136 76 ก 14 มิถุนายน 2562
1997 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รูปแบบหรือขนาดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 136 76 ก 14 มิถุนายน 2562
1998 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง สถานที่ใช้เชื่อมโยงสัญญาณกับศาลและวิธีการที่จะใช้ในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพ 136 117 ก 12 พฤศจิกายน 2562
1999 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง สถานที่ใช้เชื่อมโยงสัญญาณกับศาลและวิธีการที่จะใช้ในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพ (ฉบับที่ ๒) 138 30 ก 3 พฤษภาคม 2564