บริการของหอสมุดกฎหมายมหาชน

บริการของหอสมุดกฎหมายมหาชน

มารู้จักหอสมุดกฎหมายมหาชน

         หอสมุดกฎหมายมหาชน ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารศาลปกครอง จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง
ให้บริการบุคลากรในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจน นักศึกษา ประชาชน
และผู้สนใจทั่วไป

วิสัยทัศน์ของหอสมุดกฎหมายมหาชน

         เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศ องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองทั้งในและต่างประเทศ บริการด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางรวมองค์ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายมหาชนของประเทศและการปฏิบัติงาน
ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

บริการของหอสมุดกฎหมายมหาชน

 1. บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารนิเทศ

              1.1 บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารนิเทศหอสมุดกฎหมายมหาชน

 

             1.2 บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดศาลปกครองในภูมิภาค 11 แห่ง

 

              1.3 บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดเครือข่าย ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า, ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม และหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

           ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

        ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า

 

       ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม

        หอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

  2. บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 3. บริการพิเศษ (สำหรับผู้บกพร่องทางสายตา)

              3.1 หนังสือเสียง ระบบ Daisy  หนังสือเสียงระบบเดซี เป็นนวัตกรรมที่แปลงเสียงแบบ Analog เป็น Digital ทำให้การเข้าถึงเนื้อหาเสียงสะดวก
รวดเร็ว เพราะผู้ฟังสามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ของเนื้อหาได้ง่าย สามารถค้นหาข้อความได้ Daisy ย่อมาจากคำว่า Digital Accessible Information
จัดให้บริการสำหรับคนตาบอด ผู้บกพร่องทางสายตา และ/หรือคนปกติ ผู้สูงอายุ 

              3.2 GR Code Reader เป็นหนังสือเสียงอีกประเภทหนึ่ง จัดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด ผู้บกพร่องทางสายตา
และ/หรือคนปกติ ผู้สูงอายุ 

 4. บริการทั่วไป

             4.1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า สามารถติดต่อบรรณารักษ์ เพื่อสอบถามและช่วยค้นคว้า ณ จุดบริการเคาน์เตอร์บริการ หรือ
โทรศัพท์ 02-141-0679 และ 02-141-0661

 

              4.2 บริการสถานที่และโต๊ะนั่งอ่านหนังสือ สามารถใช้บริการโต๊ะนั่งอ่านหนังสือมากกว่า  100 ที่นั่ง ทั้งโต๊ะนั่งอ่านเดี่ยวและโต๊ะนั่งอ่านรวม

              4.3 บริการคอมพิวเตอร์ และเครื่อง I-pad โดยมีการจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง I-pad ไว้ให้บริการซึ่งสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อค้นคว้า
และสืบค้นทรัพยาสารนิเทศ ได้ตามต้องการ

 

             4.4 บริการสัญญาณ WiFi  ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับ username และ password เพื่อใช้สัญญาณ WiFi  ได้ ณ เคาน์เตอร์บริการ

                 

             4.5 บริการแนะนำวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำวิธีการใช้บริการ วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ทางหอสมุดกฎหมายมหาชน จัดไว้ให้บริการ

             4.6 บริการตู้ล็อคเกอร์  ผู้ใช้บริการสามารถขอรับกุญแจล็อคเกอร์ เพื่อจัดเก็บสัมภาระ ส่วนตัว ได้ ณ เคาน์เตอร์บริการ 

 

             4.7 บริการนำชมหอสมุดกฎหมายมหาชน ทางหอสมุดฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อบรรยายแนะนำและนำชมหอสมุดฯ แก่ผู้มาใช้บริการหรือมาเยี่ยมชม
เป็นหมู่คณะ

 

 5. รางวัลอันทรงเกียรติ

             5.1 หอสมุดกฎหมายมหาชน ได้รับรางวัล ห้องสมุดเฉพาะดีเด่น ประจำปี 2553  จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

             5.2 ประธานศาลปกครองสูงสุด ศ.ดร อักขราทร จุฬารัตน์ (ประธานศาลปกครองสูงสุดคนแรก ณ ขณะนั้น) ได้รับรางวัลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2553 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี