นิทรรศการแสดงประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้มีคุณูปการต่อการกำเนิดระบบศาลปกครองไทย

นิทรรศการแสดงประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้มีคุณูปการต่อการกำเนิดระบบศาลปกครองไทย

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชนได้นำนายพีรพิชญ์  วงศ์วัฒนศานต์ นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ ทายาทนายชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเป็นผู้มีคุณูปการในการจัดตั้งศาลปกครอง เข้าเยี่ยมคารวะ ประธานศาลปกครองสูงสุด รองประประธานศาลปกครองสูงสุด (นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์) และรองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง (นางสมฤดี ธัญญสิริ) ตามลำดับ รวมทั้งศึกษาดูงานกระบวนการยุติธรรมทางปกครองที่สำนักงานศาลปกครองกลาง ในโอกาสที่นายพีรพิชญ์ฯ มาเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงประวัติ และผลงานทางวิชาการของผู้มีคุณูปการต่อการกำเนิดระบบศาลปกครองไทย บริเวณหอสมุดกฎหมายมหาชนและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองตามคำเชิญของสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน