ภาพเก่าเล่าอดีต

 ภาพเก่าเล่าอดีต

 การรับสมัครตุลาการศาลปกครองชั้นต้น  (รหัสเอกสาร  ศป (2) ภ 1.1/1)
          สำนักงานศาลปกครองเปิดรับสมัครตุลาการศาลปกครองชั้นต้นรุ่นแรก ระหว่างวันที่ 10 – 28 กรกฎาคม 2543  และประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนวันที่ 4 สิงหาคม 2543 จำนวน 720 คน จากนั้นได้มีการตรวจสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ  และทำการสอบข้อเขียนวันที่ 13 สิงหาคม 2543 มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียนทั้งสิ้น 138 คน  ซึ่งได้เสนอหลักฐานแสดงประสบการณ์ในการทำงานหรือผลงานทางวิชาการ ปรากฏมีผู้ผ่านการประเมินผลงานจำนวน 102 คน และได้เข้าสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 21 – 30 พฤศจิกายน 2543 โดยมีผู้ผ่านการสัมภาษณ์จำนวน 90 คน จากนั้นจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวก่อนมีการประกาศผลการคัดเลือก จนในที่สุดได้มีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 87 คน  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2543

   

   

 

พิธีเปิดทำการศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลาง  (รหัสเอกสาร  ศป (2) ภ 1.4/2)   
          09.09 น. ของวันที่ 9 มีนาคม 2544 ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลางได้เปิดทำการเป็นทางการวันแรก ณ ที่ทำการชั่วคราวอาคารเอ็มไพร์
ทาวเวอร์ เลขที่ 195 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ โดยมีนายอักขราทร จุฬารัตน ประธานศาลปกครองสูงสุด  เป็นประธานในพิธี  มีแขกผู้มีเกียรติทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ  รวมทั้งสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ มาร่วมงานจำนวนมาก  และได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นอันมาก

   

   

 

บรรยากาศการยื่นฟ้องคดีในวันเปิดทำการศาลปกครองวันแรก  (รหัสเอกสาร ศป (2) ภ 1.4/9)   
          บรรยากาศการยื่นฟ้องคดีในวันเปิดทำการศาลปกครองวันแรก ณ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ สำนักงานศาลปกครองได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการฟ้องคดีแก่ประชาชน ซึ่งในวันดังกล่าวมีประชาชนทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเดินทางมาฟ้องคดีที่ศาลปกครองเป็นคดีใหม่จำนวนทั้งสิ้น 14 คดี
คดีแรกเป็นคำฟ้องของนายนนทพล นิ่มสมบุญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงฯ
ของนายปัญญา  ตันติยวรงค์ ประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

   

 

การนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกของศาลปกครองกลาง (รหัสเอกสาร  ศป 1.7/7)  
การนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกของศาลปกครองกลาง ณ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2544

   

 

โครงการเสริมสร้างพลังสังคม เพื่อคุ้มครองสิทธิประชาชน จังหวัดเชียงราย (รหัสเอกสาร ศป (2) ภ 1.5/14) 
          โครงการเสริมสร้างพลังสังคม เพื่อคุ้มครองสิทธิประชาชน  ได้เริ่มขึ้นเนื่องจากสำนักงานศาลปกครองตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้
ไปสูประชาชนในภูมิภาคผ่านตัวแทนกลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน  กลุ่มผู้นำสตรี  และกลุ่มผู้นำองค์กรเอกชน  ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำความคิดที่จะถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจต่อไปยังคนในชุมชนของตนได้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับศาลปกครอง  การฟ้องคดีปกครอง  การพิจารณาคดีปกครอง  และสิทธิที่ประชาชนพึงได้รับการคุ้มครองจากศาลปกครอง โครงการนี้เริ่มต้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นแห่งแรกเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2545

   

 

 

งานศาลปกครอง สายสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน (กีฬาสีครั้งแรก) ณ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2543  (รหัสเอกสาร  ศป (2) ภ 1.11/2) 
          ศาลปกครองจัดงานกีฬาสีครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2543 ณ เขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ในชื่องาน “ศาลปกครอง สายสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน” โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาสนุก  และการรับประทานอาหารร่วมกัน  เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างบุคลากรทุกฝ่าย